Menu

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ELISA HÃNG IBL/ĐỨC Xem ảnh lớn
HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ELISA HÃNG IBL/ĐỨC

Model                         : Elisa

Hãng Sản Xuất          : IBL

Xuất sứ                      : Đức

giá                      : Liên Hệ

Thông tin sản phẩm
MÃ HÀNGDANH MỤC XÉT NGHIỆM
IBL192Candida albicans IgM
IBL191Candida albicans IgG
IBL190Toxoplasma gondii IgM µ-capture
IBL189Toxoplasma gondii IgG
IBL188Chagas (Trypanosoma cruzi) IgG
IBL187Mycoplasma pneumoniae IgM
IBL186Mycoplasma pneumoniae IgG
IBL185Mycoplasma pneumoniae IgA
IBL184Helicobacter pylori IgM
IBL183Helicobacter pylori IgG
IBL182Chlamydia pneumoniae IgM
IBL181Chlamydia pneumoniae IgG
IBL180Brucella IgG
IBL179Brucella IgM
IBL178Bordetella pertussis IgM
IBL177Bordetella pertussis IgG
IBL176Bordetella pertussis IgA
IBL175Varicella zoster virus IgM
IBL174Varicella zoster virus IgG
IBL173Varicella zoster virus IgA
IBL172Respiratory syncytial virus IgA
IBL171Mumps (Parotitis) virus IgM ( Xét nghiệm quai bị)
IBL170Mumps (Parotitis) virus IgG ( Xét nghiệm quai bị)
IBL169Measles virus IgM ( Xét nghiệm sởi)
IBL168Measles virus IgG ( Xét nghiệm sởi)
IBL167Influenza B IgM
IBL166Influenza B IgG
IBL165Influenza B IgA
IBL164Influenza A IgM
IBL163Influenza A IgG
IBL162Influenza A IgA
IBL161Herpes-simplex-Virus I/II IgM ELISA
IBL160Herpes-simplex-Virus I/II IgG ELISA
IBL159Herpes-simplex-Virus II IgM ELISA
IBL158Herpes-simplex-Virus II IgG ELISA
IBL157Herpes-simplex-Virus I IgM ELISA
IBL156Herpes-simplex-Virus I IgG ELISA
IBL155Epstein Barr virus EBNA-1 IgG Elisa
IBL154Epstein Barr virus (EBV-VCA) IgM
IBL153Epstein Barr virus (EBV-VCA) IgG
IBL152Epstein Barr virus (EBV-VCA) IgA
IBL151Adenovirus IgM
IBL150Adenovirus IgG
IBL149Estriol (unkonj) Elisa – BM52011
IBL148Respiratory syncytial virus IgM ELISA-RE56891
IBL147Respiratory syncytial virus IgG ELISA-RE56881
IBL146Treponema pallidum IgM ELISA –RE58861
IBL145Treponema pallidum IgG ELISA (Syphilis) – Giang mai –RE58851
IBL144Troponin I Elisa- RE53331
IBL143Thyroglobulin (hTg) Elisa-RE70971
IBL142Beta-HcG, free Elisa-RE52031
IBL14117 beta- Estradiol –RE52041
IBL140FT4 (Free Thyroxine) Elisa –RE55241
IBL139FT3 (Free Triiodthyrinine ) Elisa –RE55231
IBL138Total Thyroxine (T4) Elisa –RE55261
IBL137Total Triiodthyrinine (T3) Elisa –RE55251
IBL136PAPP-A –RE52051
IBL135PSA –RE51081
IBL134CEA –RE59101
IBL133CA 727 –RE54111
IBL132CA 242 –RE51231
IBL131Cyfra 21-1 –RE54101
IBL130CA 199 –RE54151
IBL129CA 153 –RE54141
IBL128CA 125 –RE54131
IBL127Prolactin – RE52131
IBL126Testosterone – RE52151
IBL125Progesterone – RE52231
IBL124LH Elisa – RE52101
IBL123TSH
IBL122ANA Screen 8 Elisa
IBL121ds DNA – Ab Elisa
IBL120Cardiolipin IgM Elisa – RE75011
IBL119Cardiolipin IgG Elisa – RE75011
IBL118Beta-2-Glycoprotein 1 IgM
IBL117Beta-2-Glycoprotein 1 IgG
IBL116Phospholipid IgG/IgM Screen
IBL115AFP- RE52011
IBL114SS-B/LA Ab Elisa
IBL113Measles virus IgG ELISA ­RE57141
IBL112Measles virus IgM capture ELISA –RE57151
IBL111Beta HCG Elisa -RE52141
IBL110Cytomegalovirus (CMV) IgM – RE 57071
IBL109Cytomegalovirus (CMV) IgG – RE57061
IBL108Rubella virus IgG – RE57081
IBL107Rubella IgM capture ELISA – RE57091
IBL106Dengue virus IgG
IBL105Dengue virus IgM
IBL104Chlamydia Trachomatis IgM
IBL103Chlamydia Trachomatis IgG
IBL102Schistosoma mansoni IgG
IBL101Ascaris lumbricoides IgG elisa
IBL100Strongyloides –Ab Elisa
IBL99Entamoeba histolytica IgG elisa
IBL98Echinococcus IgG
IBL97Taenia solium IgG
IBL96Toxocara Canis IgG
< div class="hotline-phone-ring-wrap">
Số điện thoại
0911455379